Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

Spolupracujúce subjekty a noví členovia

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Už vyše polstoročia je Nitra synonymom poľnohospodárskeho vysokého školstva na Slovensku. Jeho počiatky sa spájajú s akademickým rokom 1941/42, keď sa na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave začali prednášať lesnícke a poľnohospodárske vedy.

V roku 1946 vznikla rozhodnutím SNR v Košiciach Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva, ktorá sa po reorganizácii v roku 1952 rozčlenila na Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre a Vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolene. VŠP sa v roku 1996 pretransformovala na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu.

Poslaním Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je pripravovať vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu. Na svojich šiestich fakultách poskytuje však také široké možnosti získavania poznatkov z oblasti biologických, ekonomických, technických a spoločenských vied, že vytvára predpoklady pre uplatnenie absolventov aj v ostatných oblastiach hospodárstva.

Moderné vzdelávacie systémy umožňujú kompatibilitu študijných programov s inými univerzitami, rozvoj interdisciplinárnych programov, medziodborového a čiastkového štúdia na iných fakultách doma i v zahraničí.