Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
SK

Batériový ekosystém

Strategický akčný plán pre batérie

Regulačný rámec

Nové nariadenia o ekodizajne s cieľom stanoviť kritériá výkonnosti a udržateľnosti, ktoré budú musieť batérie spĺňať, aby sa mohli uviesť na trh EÚ. V kontexte ekodizajnu batérií Spoločné výskumné centrum Komisie zverejnilo v roku 2018 výsledky prieskumu noriem týkajúcich sa batérií.

Suroviny

Na základe dialógu Komisie s členskými štátmi o surovinách súvisiacich s batériami vznikli odporúčania s cieľom vytvoriť v Európe atraktívne rámcové podmienky na prieskum, ťažbu a recykláciu surovín súvisiacich s batériami. Komisia vyzýva priemyselné odvetvie, aby v EÚ takisto vytvorilo kapacity na rafináciu surovín.

Medziregionálne partnerstvo v oblasti batérií

Prvé partnerstvo vytvorilo Slovinsko, ktoré spolu so siedmimi regiónmi ohlásilo vedúcu úlohu v oblasti progresívnych materiálov. Partnerstvo využije podporu osobitných tímov zriadených v rámci Komisie a môže využívať aj externé poradenské služby na rýchlejšie rozširovanie výroby a komercializáciu. Ďalšie partnerstvo pod vedením Lombardska týkajúce sa demontáže a repasácie batérií už pokročilo vo vytváraní siete pilotných demonštračných recyklačných zariadení. Podporu poskytuje Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR).

Výskum

V roku 2019 sa otvorí výzva s celkovým rozpočtom vo výške 114 miliónov EUR z programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020 pre témy súvisiace s batériami, pričom sa podporia aj ciele Európskej aliancie pre batérie. V roku 2020 sa uverejnia ďalšie témy projektov s celkovým rozpočtom 70 miliónov eur. Komisia má v úmysle navrhnúť partnerstvo v oblasti batérií v rámci programu Horizont Európa. Zároveň sa vytvára nová platforma pre európske technológie a inováciu. Cieľom je dosiahnuť pokrok v prioritách výskumu batérií, vymedziť dlhodobé vízie, vypracovať strategický výskumný program a plány realizácie.

Zručnosti

V rámci programu Erasmus+ sa koncom októbra 2018 uverejnila výzva na predkladanie návrhov pre aliancie pre sektorové zručnosti. Výzva sa týka šiestich sektorov vrátane batérií pre elektromobilitu. Vo vybraných koncepciách aliancií sa identifikujú nedostatky v zručnostiach a budúce potreby v sektore, vypracuje sa stratégia, bude sa pracovať na základných európskych profiloch povolaní a učebných plánoch odborného vzdelávania, ktoré sú relevantné pre trh práce, a vypracuje sa návrh akčného plánu vykonávania na celoštátnej alebo regionálnej úrovni.