Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Cookies
ENERGY MANIFEST Fórum 2022
EN

AKTIVITY

Inovácie v priemysle vyžadujú kvalitné batériové systémy

Bratislava 1. marca 2021. Zástupcovia Priemyselného inovačného klastra (PIK) a Slovenskej batériovej aliancie (SBaA) podpísali Memorandum o spolupráci, ktoré týmto silným klastrom otvára priestor pre nové možnosti spolupráce, výmenu odborných skúseností a posilnenie postavenia a činnosti ich členov.

Priemyselný inovačný klaster (ďalej „IIC“) vznikol s cieľom vytvoriť platformu na využívanie príležitostí pre inovácie v priemysle a v digitálnej ekonomike. Tieto činnosti prispejú k vytvoreniu nových pracovných miest v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a posunú celkovú konkurencieschopnosť Slovenskej republiky na novú úroveň . Zmyslom PIK je dosiahnuť spoločné ciele týkajúce sa inteligentného priemyslu, inteligentných riešení v meste, umelej inteligencie a iných moderných technológií pre 21. storočie zdieľaním inovatívnych nápadov, vytváraním spoločných tímov, spolufinancovaním projektov súvisiacich s inováciami a zdieľaním úspechov a svojich vedomostí pre širokú verejnosť. Slovensko má potenciál rozvoja svojich vstupov ako automobilovej veľmoci, nakoľko má k dispozícii množstvo výrobných dát.

„Dáta sú pre digitálnu ekonomiku a digitálnu transformáciu zdrojom bohatstva a Slovensko by sa malo naučiť využívať svoje bohatstvo, svoje zdroje akými sú kvalifikovaná pracovná sila, inovatívne myslenie, rýchla a rozumná flexibilita, chuť pomôcť krajine a európskemu spoločenstvu tak, aby sme získali konkurencieschopnosť na globálnych trhoch“. Spolupráca s SBaA umožní toto smerovanie, deklaruje Martina Le Gall Maláková, prezidentka PIK.

Slovenská batériová aliancia je nezávislé záujmové združenie právnických osôb pôsobiace ako priemyselný klaster. SBaA bola založená v roku 2019 a je jediný slovenský klaster podporujúci budovanie komplexného batériového reťazca na Slovensku. SBaA sa venuje témam elektromobility, batériových úložísk a vodíkových systémov. Jej členovia sú aj 4 významné slovenské technické univerzity, Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV a renomované spoločnosti, ktoré spolu globálne zamestnávajú viac ako 5000 zamestnancov a ročne dosahujú spolu obrat viac ako 4 mld. Eur.

Odborná úroveň a kvalita oboch klastrov bola v roku 2019 ohodnotená bronzovým certifikátom ESCA - certifikát Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy, ktorý je partnerom Európskej komisie. Vzájomnú spoluprácu si tieto dva významné slovenské klastre vytýčili v oblastiach podpory zavádzania inovácií, energetickej efektívnosti, elektromobility, industriálnych batériových úložísk energie, alternatívnych zdrojov energie, priemyslu budúcnosti a umelej inteligencie.

„Žiadne priemyselné inovácie blízkej budúcnosti nebudú úspešné bez batérií alebo využívania kvalitných batériových úložísk a je jednoznačné, že pri výrobe 1 mil. automobilov ročne na Slovensku musí byť aj batériový priemysel jednou z hlavných tém slovenského priemyslu“, ohodnotil spoluprácu Ing. Marián Smik, predseda Slovenskej batériovej aliancie.

Klastre si definovali nielen oblasti, ale aj konkrétne témy spolupráce ako spolupráca pri podávaní spoločných projektov a návrhov financovaných z európskych finančných mechanizmov, výmena skúseností v oblasti klastrových aktivít a podujatí, podpora a spolupráca pri aktivitách internacionalizácie, ale aj spolupráca pri navrhovaní legislatívnych úprav a zastupovaní členov pred štátnymi orgánmi a inštitúciami.

Popri boji s celosvetovou pandémiou je nevyhnutné podporovať a rozvíjať slovenský priemysel a najmä inovatívne riešenia. Oba klastre sa zhodli na tom , že bez energeticky efektívnych riešení nie sú inovácie v bezemisnom priemysle v budúcnosti možné a prieniky ich činností v tomto smere sú jednoznačné.